Svátost kněžství

 

Podívejme se, jak o této podivuhodné skutečnosti mluví Bible, konkrétně Matoušovo a Markovo evangelium.
Matouš 4, 18-22:


18Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 19Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." 20Oni hned nechali sítě a šli za ním. 21O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. 22Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.
Zde je to Ježíš, který přichází a jako první mluví k rybářům. Přichází do jejich všedního dne a do zcela běžného prostředí. A povolává je. Velmi jednoduše. Vyžaduje však dramatickou odpověď. A tou je odejití od jejich rodiny, práce, lodě, od představ a plánů o jejich životě, od dobrého zázemí, jistot. A jdou. Ví přesně kam? Ne, ale jdou za Ježíšem.


O nějaký čas později volá k sobě ty, které si takto osobně vyvolil. Čteme o tom u svatého Marka.
Marek 3, 13-19:


13Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu. 14Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat 15a aby měli moc vymítat zlé duchy. 16Ustanovil těchto dvanáct: Petra - toto jméno dal Šimonovi - 17Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená "synové hromu", 18Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského 19a Jidáše Iškariotského, který ho pak zradil.


Ježíš si vybírá, koho on sám chce. Apoštolové si své povolání nijak nezasloužili. Složení "Dvanáctky" záleželo jen na Ježíšovi. V tuto chvíli je pro nás důležité všimnout si, k čemu je Ježíš volá. Na prvním místě je to proto, aby byli s ním. Učedník, tedy člověk povolaný ke kněžství, je povolán především k tomu, aby byl s Ježíšem. A seminář, kde se mladí muži na kněžství připravují, je tu právě od toho. Je místem, kde se učí být a žít v blízkosti Toho, z jehož úst jsou povoláni.


Hledání a rozlišování životního směru a povolání je asi nejradostnější a nejkrásnější činností v životě mladého člověka. Jistě, někdy to může být velmi složité a těžké. I přesto je to však krásný dialog s naším Stvořitelem, který nás má opravdu rád a pečuje o nás. Z jeho ruky pochází i smysl našeho života a my ho teď můžeme nacházet a naplňovat.

Co je třeba udělat pro vstup do semináře?

  • Jako ke studiu na jakékoli jiné vysoké škole, je třeba i zde mít uzavřené středoškolské studium zakončené maturitní zkouškou.
  • Je vhodné v první řadě navštívit vlastního pana faráře nebo kněze, který Tě zná, a promluvit si s ním o své volbě. Samozřejmě je dobré mluvit o svých úmyslech i s jinými osobami hodnými důvěry a schopnými o tom s Tebou hovořit.
  • Vyplníš přihlášku, kterou si můžeš, vyzvednou na faře nebo na biskupství. K ní přiložíš ještě podrobnější životopis, kopii křestního listu, potvrzení o biřmování, o církevním sňatku rodičů, potvrzení o zdravotní způsobilosti a maturitní vysvědčení (pokud ho již máš).
  • Objednáš se na návštěvu u otce biskupa, nejlépe prostřednictvím Tvého faráře či známého kněze. Při této návštěvě odevzdáš přihlášku s patřičnými dokumenty.
  • V květnu se v pražském semináři zúčastníš setkání všech kandidátů s představenými semináře. V rámci tohoto setkání budeš mít také pohovor s psychologem.
  • Vlastní přijímací pohovor se bude konat na biskupství před komisí, které předsedá biskup a který rozhodne o Tvém přijetí do kněžské formace.

Přijatí kandidáti zpravidla absolvují přípravný rok v Teologickém konviktu v Olomouci. Tam dozrává jejich rozhodnutí a tam se také připravují na přijímací zkoušky na teologickou fakultu.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Přidat do kalendáře