List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Drazí bratři a sestry,
blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V
tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás
„nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.
Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu objevil krásu
domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo jednotlivě, a podle situace
se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu ovšem
napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré
vzory, kterých se při modlitbě držet.
Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na konci
růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi všemi.
Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.
Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie, naší
Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas
zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a vy se prosím
modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám.
Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020
svátek sv. Marka, evangelisty
FRANTIŠEK

První modlitba
Maria,
ty na naší cestě stále záříš
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
tobě, která ses u paty kříže
spojila s Ježíšovým utrpením
a uchovala si pevnou víru.
„Záchrano římského lidu“,
ty víš, čeho je nám zapotřebí,
a my víme, že se postaráš,
aby se tak jako v galilejské Káně
i k nám po čase zkoušky
vrátila radost a veselí.
Matko božské lásky,

pomoz nám podřizovat se Otcově vůli
a konat to, co nám řekne Ježíš.
Neboť on na sebe vzal naše utrpení
a našimi bolestmi se obtížil,
aby nás – skrze kříž –
dovedl do radosti vzkříšení.
Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!

Druhá modlitba
„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“
Za těchto dramatických okolností, kdy celý svět podléhá utrpení a úzkosti, se utíkáme k
tobě, Matko Boží a Matko naše, a pod tvou ochranou hledáme útočiště.
Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie koronaviru. Utěš
ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé – pohřbené často tak, že to pozůstalé
ještě více zraňuje. Buď oporou těm, které trápí nemoc jejich blízkých a přitom jim kvůli
prevenci nákazy ani nemohou být nablízku. Naplň nadějí všechny, které trápí nejistá
budoucnost i dopady na hospodářství a zaměstnanost.
Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha, Otce milosrdenství, aby se toto veliké
utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj. Tak jako  v Káně se i nyní
přimlouvej u svého božského Syna, aby rodiny nemocných i zemřelých došly útěchy a
jejich srdce se otevřela důvěře.
Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky, kteří v této nouzové situaci
stojí v první linii a pro záchranu druhých nasazují vlastní život. Podpírej je v jejich
hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí síla, velkorysost a zdraví.
Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné, a také kněžím, kteří se s
pastýřskou starostlivostí a věrni evangeliu snaží pomáhat všem a všechny podpírat.
Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu, aby dokázali najít
účinná řešení, jak tento virus překonat.
Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře, starostlivě a velkoryse, nabízejí
pomoc všem, kdo postrádají základní životní potřeby, a hledají sociální i ekonomická
řešení v duchu prozíravosti a solidarity.
Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva, aby ohromné prostředky investované do
vývoje zbraní a jejich nákupu sloužily raději na podporu výzkumu, jak v budoucnosti
podobným tragédiím účinně předcházet.

Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí, že patříme k jediné a veliké rodině a
všechny nás spojuje jedno pouto, abychom v duchu bratrství a solidarity pomáhali
přinášet úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze. Daruj všem pevnost ve víře, vytrvalost
ve službě a stálost v modlitbě.
Maria, Potěšení zarmoucených, obejmi všechny své soužené děti a pros Boha, ať vztáhne
svou všemohoucí ruku a vysvobodí nás z této strašlivé pandemie, aby se tak život vrátil
ke svému obvyklému a pokojnému běhu.
Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje, ó
milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! Amen.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Přidat do kalendáře