Stanovy Občanského sdružení Antonius

 

Čl. 1 – název, sídlo a působnost

Občanské sdružení „Antonius“ podporující činnosti Římskokatolické farnosti – arciděkanství Liberec /dále jen Sdružení/ je dobrovolné, veřejně prospěšné sdružení křesťanů aktivně se angažujících v sociální a pedagogické oblasti.

Sídlo má na adrese: Kostelní 7, 460 01 Liberec. Působí převážně na území libereckého kraje a částečně na území kraje středočeského a královéhradeckého.

 

Čl. 2 – cíl činnosti

Sdružení má vytyčené cíle dva:

a/ práce s dětmi a mládeží /jak středoškolskou, tak i vysokoškolskou/ - ve smyslu prevence nežádoucích jevů převážně u dětí, mládeže a dospívajících lidí s nabídnutím křesťanských a etických zásad pro rozvoj osobnosti

-          pořádání odborných přednášek

-          návštěvy výstav, filmů, divadelních či jiných kulturních představení

-          nabídka zájmových aktivit a nabídka produktů z těchto aktivit

           /dramatický, hudební, keramický kroužek, apod./

-          poznávací výlety

-          pořádání vícedenních aktivit /letní tábory, zimní sportovní setkání, semináře,

           kulturně - duchovní programy apod./

 

b/ pomoc lidem handicapovaným, lidem nacházejícím se v sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání

 

-          pomoc při nalézání uplatnění se na trhu práce

-          zajištění setkání s odborníky

-          pořádání odborných přednášek a seminářů

 

 

Čl. 3 – členství

Řádným členem Sdružení se může stát každý křesťan, který se písemnou formou o členství přihlásí, zaváže se ke konkrétní aktivní činnosti ve prospěch sledovaných cílů, má k tomu potřebné vzdělání či zkušenosti, těší se ve svém okolí dobré pověsti a souhlasí s těmito stanovami.

Mimořádným členem Sdružení se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se k aktivní činnosti pro Sdružení zavázat nemůže, chce však jeho činnosti a díla podporovat finančně a písemnou formou se o členství přihlásí.

Členství vzniká schválením přihlášky členskou schůzí a její registrací předsedou Sdružení.

Členství zaniká úmrtím, vyloučením nebo vystoupením člena. Pokud chce člen vystoupit ze Sdružení, musí tento úmysl vyjádřit písemně.

Vyloučen může být řádný i mimořádný člen, pokud bez závažného důvodu po dobu jednoho kalendářního roku neplní závazky, které na sebe dobrovolně přijal přihlášením se k členství ve Sdružení.

Povinnosti členů vyplývají z výše uvedeného.

Práva řádných členů

-          osobně se účastnit členských schůzí Sdružení

-          podílet se aktivně na všech činnostech Sdružení

-          být informován o činnostech a hospodaření Sdružení

-          podávat návrhy a dotazy

-          právo volit Výkonný výbor a být do něj volen, pokud již dosáhl věku 18-ti let

Práva mimořádných členů

-          být písemně alespoň 1x za kalendářní rok informován o činnostech

           a hospodaření Sdružení

-          podávat návrhy a dotazy

 

Čl. 4 – orgány Sdružení

Statutárním zástupcem je vždy předseda Sdružení.

Pokud je členem Sdružení i statutární zástupce Římskokatolické farnosti – arciděkanství Liberec, je zároveň i předsedou Sdružení. Pokud tomu, tak není, je předseda volen valnou hromadou, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení. V tomto případě je předseda volen na dobu 3 let.

Hlavní složkou sdružení je Výkonný výbor, který je složen z předsedy, místopředsedy a tajemníka sdružení. Místopředseda a tajemník Sdružení jsou každé 2 roky voleni členskou schůzí, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení.

Výkonný výbor připravuje podklady pro členskou základnu; svolává členskou schůzi v předstihu alespoň 3 týdnů; navrhuje případné změny stanov a má dohled nad hospodařením Sdružení. Členové Výkonného výboru mohou jednat za Sdružení, pokud je k tomu písemně pověří předseda Sdružení.

Členská základna je svolávána na členskou schůzi Výkonným výborem alespoň 1x za kalendářní rok; je svolávána alespoň 2 členy Výkonného výboru. Členské schůze se účastní členové Sdružení a hosté pozvaní všemi členy Výkonného výboru.

Členská schůze schvaluje případné změny a doplňky stanov, zprávy o činnosti a hospodaření; program činností a rozpočet pro další období; členství nově přihlášených; volí Výkonný výbor a předsedu.

 

Čl. 5 – zásady hospodaření

Hospodaření se řídí programem a rozpočtem schváleným členskou schůzí.

Prostředky na úhradu své činnosti získává Sdružení prostřednictvím:

-           členských příspěvků

-           finančních a věcných darů organizací i jednotlivců

-           odkazů

-           příspěvků a dotací

Sdružení je neziskovou organizací.

 

Čl. 6 - zánik Sdružení

O zániku Sdružení rozhoduje členská schůze 2/3 hlasů všech přítomných. Návrh na rozpuštění a zánik musí obsahovat rozhodnutí o majetkovém vypořádání, vyřízení případných pracovně právních vztahů a určení likvidátora.

 

Čl. 7 – závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem právní moci rozhodnutí, vydaného příslušným státním orgánem.

 

 

Stanovy Občanského sdružení Antonius ke stažení ve formátu pdf

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Přidat do kalendáře